Μετεγγραφές Μαθητών

Οι μετεγγραφές μαθητών στην Α’, Β’ και Γ’ Τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου από άλλο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο επιτρέπονται μόνο εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο υποδοχής και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Μαθητής που ενώ φοιτά σε τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου αποφασίζει, για λόγους προσωπικούς ή οικογενειακούς, να μετεγγραφεί σε άλλο Γυμνάσιο Γενικής Παιδείας, δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να μετεγγραφεί στην αντίστοιχη τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα χρονικά όρια που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για τις μετεγγραφές.

Αφού πραγματοποιηθούν οι μετεγγραφές από τα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στην Β’τάξη και την Γ’τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων οι κενές αυτές θέσεις συμπληρώνονται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων.