Ενισχυτική Διδασκαλία

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 3588 Β΄/26.09.2019 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 144869/Δ2/18-09-2019 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την ενισχυτική διδασκαλία για το σχολικό έτος 2019-2020». Καλούνται οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών/-τριών να συμπληρώσουν την αίτηση-δήλωση μαθημάτων και να την προσκομίσουν στο σχολείο ως τις 17 Οκτωβρίου 2019, εφόσον επιθυμούν την εγγραφή του/της μαθητή/-τριας στα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας. Τα μαθήματα διεξάγονται μετά τη λήξη του διδακτικού ωραρίου. Το έντυπο της αίτησης-δήλωσης μπορείτε να βρείτε εδώ